dinsdag, juni 01, 2004

Korte reactie op het examen boekhouden

Ontwerp van Decreet houdende invoering van een gelimiteerd verbod op meerkeuze-examens in het Universitaire onderwijs en de strafrechtelijke sanctionering van de overtreding ervan

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 127 GW.
Met de termen uit dit decreet wordt het volgende bedoeld.
Meerkeuze-examen: "Examen waarbij 2 of meerdere antwoordmogelijkheden worden aangeboden aan de examinandus"
Universiteitsprofessoren: "leden van het ZAP aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende universiteit, belast met een onderwijsopdracht, examinatores"
Student: "Slachtoffer van voorgenoemde personen"
Cursus: "Elke drager van schriftelijke informatie, bestemd voor een studentenpubliek en binnen de 8 maand voor het examen ter beschikking gesteld van de student"
Nietigverklaring van de examenresultaten: "Het met terugwerkende kracht ongeldig verklaren van de behaalde punten en het schrappen van het vak uit het curriculum"

Artikel 1. Het is universiteitsprofessoren met onmiddellijke ingang verboden meerkeuze-examens op te stellen, indien volgende voorwaarden worden overschreden:
a. De lengte van de cursus bedroeg minder dan duizend pagina's.
b. Bij gebreke van de eerste voorwaarde geldt het verbod pas dan wanneer er geen mogelijkheid voor de student bestaat om zijn cursus in te kijken tijdens het examen

Artikel 2. Overtredingen van het vorige artikel worden administratief gevolgd door nietigverklaring van de examenresultaten en gesanctioneerd met opsluiting van 5 tot 10 jaar in een door de Koning aangewezen penitentiaire instelling. Bijkomend bestaat voor de burgerlijke partijen de mogelijkheid om voor de strafrechter de ontzetting uit de rechten, opgesomd in artikel 31 Strafwetboek te vorderen.

Artikel 3. De straffen uit dit decreet zijn vatbaar voor verzachtende omstandigheden, zoals bepaald in artikel 81 van de Strafwet.

Artikel 4. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer dit decreet uitwerking zal hebben.

Geen opmerkingen: