woensdag, november 15, 2006

Bolkestein-light door Europees Parlement

'Uitkijken naar vervolg in eigen wet'

BRUSSEL - Nu de strijd rond de eenmaking van de markt voor diensten op Europees niveau gestreden is, kan het slagveld opschuiven van het Europese eind van de Wetstraat naar het Belgische stuk. Belgische drukkingsgroepen en politici warmen zich op voor de omzetting in Belgisch recht. De bedrijfswereld wil alvast dat dit snel gebeurt. Bij de SP.A-europarlementsleden staat fractievoorzitster Mia De Vits een stuk kritischer van Anne Van Lancker, die meeschreef aan het compromis. ,,Het is hoogst onzeker of de dienstenrichtlijn een eenvormig positief verhaal zal zijn van economische groei en jobcreatie'', aldus De Vits.

De Vits viseert voornamelijk de screening die de richtlijn aan elke lidstaat oplegt. ,,Elke lidstaat moet een lijst maken van alle vergunningscriteria voor elke dienstensector die onder de richtlijn valt. Ik verwacht enorm veel rechtsprocedures daarover bij het Europees Hof van Justitie. Of er 600.000 banen zullen worden gecreëerd, valt af te wachten. Zeker is alvast het vele extra werk voor advocatenkantoren en juristen''. De Vits vreest dat pas over een aantal jaar duidelijk zal zijn wat de juridische draagkracht zal zijn van de richtlijn.

Anne Van Lancker benadrukt dat de SP.A in het Parlement tot het laatste moment de tekst heeft willen bijschaven: ,,Dit is een definitieve tekst die nu moet worden omgezet naar nationale wetgeving. We zullen alvast aan het partijbureau rapporteren welke punten voor België de komende jaren heel belangrijk zullen zijn bij de omzetting''.

Belangrijke stap

,,Deze richtlijn betekent een belangrijke, eerste stap in het openen van de Europese markt voor diensten. Het compromis dat we vandaag goedkeurden, zorgt er voor dat de vrije dienstenmarkt geen dood artikel in de verdragen blijft'', aldus VLD-fractievoorzitter Dirk Sterkx. Hij benadrukt dat de vrije dienstenmarkt niet alleen voor de nieuwe lidstaten voordelen heeft.

,,Voor een exportland als België biedt een vrije markt grote voordelen. Een grotere afzetmarkt en minder administratieve rompslomp voor onze ondernemers. Meer vrijheid en meer mogelijkheden. Hopelijk kunnen we de komende jaren de dienstenmarkt nog verder liberaliseren''.

'Meer groei en meer jobs

De werkgeverskoepel VBO is tevreden over de goedkeuring. ,,Hiermee heeft Europa opnieuw een belangrijke stap gezet in de voltooiing van de interne markt. De dienstenrichtlijn is immers een belangrijke hoeksteen van de Lissabonstrategie en zal bijdragen tot meer groei en meer jobs in de EU'', zo verklaart Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

,,De schrapping van het oorsprongslandbeginsel en de mogelijkheid voor de lidstaten om wegens specifieke redenen hun markt af te schermen, mogen geenszins de deur openzetten voor protectionisme. Wij vinden het daarom een goede zaak dat de lidstaten hun nationale maatregelen die een beperking vormen op het vrij verkeer van diensten uitvoerig moeten verantwoorden bij de Commissie. Deze veiligheidsbuffer, voorgesteld door de Raad en nu bevestigd door het Europees Parlement, is absoluut nodig om te vermijden dat de interne markt zou worden onthoofd in plaats van voltooid'', zo waarschuwt Thomaes, die wel betreurt dat de interimsector niet onder de nieuwe richtlijn valt.

Omzetting in Belgisch recht

Alhoewel België -onder PS-druk- een van de enige landen was die niet akkoord gingen met deze tekst in de Raad, verwacht het VBO een correcte en tijdige omzetting van de richtlijn in Belgisch recht, met name uiterlijk tegen eind 2009. ,,Een evenwichtige dienstenrichtlijn heeft voor een open economie en KMO-land bij uitstek als België heel wat te bieden. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan onze kansen op het vlak van export van kwalitatief hoogstaande diensten naar andere EU-landen. Elke andere houding zou van een manifest gebrek aan ambitie getuigen''.

De bouwsector is tevreden met de aanpassingen in de richtlijn. De lidstaten blijven de mogelijkheid behouden om bepaalde voorwaarden op te leggen. De Confederatie Bouw zegt tevreden te zijn dat de controle mogelijk blijft in het land waar de diensten gepresteerd worden, en dat er daadwerkelijk meer administratieve samenwerking hieromtrent zal komen die de noodzakelijke en afdwingbare aanpak van het zwartwerk, van de schijnzelfstandigen, of andere sociale fraude in de bouw concreet maakt. ,,Het vrijmaken van de Europese markt mocht dan ook geenszins gepaard gaan met sociale dumping, of het aanmoedigen of in stand houden van oneerlijke handelspraktijken of het vernietigen van de slagkracht van bonafide bouwbedrijven''.

''Nationale wetgeving niet uitgehold''

De reacties binnen de KMO-koepel Unizo liggen in dezelfde lijn. ,,De nieuwe richtlijn neemt een aantal administratieve verplichtingen weg waarmee vooral kleine bedrijven worden geconfronteerd bij grensoverschrijdend zaken doen, zonder evenwel de nationale wetgeving uit te hollen. UNIZO verwijst hier onder meer naar het in België geldende verbod tot verkoop met verlies en de Belgische wetgeving op de vestiging van grote handelsoppervlakten. De richtlijn respecteert ook het in België geldende arbeidsrecht. Diensten van algemeen belang en gezondheidszorg blijven buiten het toepassingsgebied''.

,,Bovendien wordt nu ook de eigenheid van het vrije beroep erkend, zoals gevraagd door UNIZO en haar Federatie voor Vrije Beroepen FVIB. De richtlijn geldt niet voor notarissen, deurwaarders, advocaten, geneesheren en apothekers. Alle andere vrije beroepen genieten van bepalingen waardoor hun eigenheid niet in het gedrang komt''.

(bron: DS Online)

6 opmerkingen:

Anoniem zei

http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/557/071/20060824/dyn002_small150_208_286_jpeg_2557071_87fec075f773ce43fd4d4e3d2f097131.jpg

Anoniem zei

Al een geluk dat de sossen niet alles voor het zeggen hebben, of ipv de vrije europese markt, hadden we 25 incoherente protectionistische marktjes, gekenmerkt door overbelasting etc etc


liefste frederik, gelieve niet te censureren...

Frederik Dhondt zei

Liefste anonieme gebruiker,

De vader van de interne markt is Jacques Delors. Een socialist. Nah!

Anoniem zei

Eer "uw vader" dan en schiet de Bolkestein-richtlijn niet af.

Uiteindelijk is deze richtlijn niets meer dan de bestendiging en logische verdere uitwerking van het vrije marktprincipe.
Ik denk dat elk weldenkend mens het erover eens is dat de Bolkesteinrichtlijn enkel een positief effect kan hebben op de Europese markt.

En laat het vrij verkeer van werknemers toe ipv protectionistische maatregelen op te leggen die de Belgische job-markt moet behoeden voor "de horden vreemdelingen die de jobs gaan afpakken".

Anoniem zei

jammer dat onze liefste frederik hier niet op reageert...

Frederik Dhondt zei

Beste "anonymi",

Ik ga het niet over een plat populistische boeg gooien en zal proberen jullie een ernstig antwoord te geven, hoewel jullie dat niet echt verdienen.

1. "de" Bolkesteinrichtlijn is na een proces van meerdere jaren slechts in een zwaar geamendeerde versie door het Parlement geraakt. Ik kan me niet verzoenen met de onverkorte toepassing van het oorsprongbeginsel (recht van de zendstaat toepassen ipv recht van de staat van tewerkstelling), omdat dit de sociale verschillen binnen de Unie in stand houdt en zelfs verergert. Zo schep je twee aparte werelden naast elkaar: werknemers van ondernemingen uit de werkstaat en werknemers van ondernemingen uit de zendstaat. Om het cru te zeggen: "eigen volk" en "ander volk", waarbij het "eigen volk" consequent beter betaald wordt. Dit staat haaks op artikel 12 EG, dat elke discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt en een van de funderende principes van de Unie is.

Maar, zoals gezegd, het Parlement heeft de eerste versie van Bolkestein afgeschoten en de goedgekeurde tekst heeft al veel van zijn pluimen verloren. Onder andere mijn favoriete MEP Anne Van Lancker was betrokken bij de totstandkoming van dit compromis. En ik kan niet geloven dat ze deze tekst zou goedgekeurd hebben mocht de voornaamste steen des aanstoots er nog in aanwezig zijn geweest.

2. Wat het vrij verkeer van werknemers betreft, vind ik niet dat we onze grenzen gesloten moeten houden.

Is dat duidelijk?